Loading...
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN
1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ; 
Opdrachtnemer : AGIB die deze voorwaarden hanteren; 
Opdrachtgever : De contractuele wederpartij van AGIB;
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn;
Deze voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van opdrachtnemer maar ook van bestuurders van rechtpersonen welke zijn gelieerd aan opdrachtnemer, van werknemers en van hulppersonen van opdrachtnemer;
Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. AANBIEDING EN TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van opdrachtgever. 
2.2 Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders overeengekomen. 
2.3 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer concepten, gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. PRIJS 
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voorzover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten buiten Nederland, alsmede alle overige kosten en voorschotten en grensoverschrijdende communicatiekosten.

4. ADVIEZEN
 
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 
4.2. Opdrachtnemer voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. 
4.3. Elke aan de opdrachtnemer gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM
 
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en "know how", zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever. 
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijk toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn. 
5.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
 
6.1 Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingsregeling van 14 dagen na factuurdatum. 
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer en naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 
6.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is nadrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. 
6.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. de opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 
c. de opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd; 
d. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
6.5 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebreke-stelling vereist is. 
6.6 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. 
6.7 Voor overeenkomsten met consumenten geldt de wettelijke rente voor consumentenzaken 
6.8. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtleijke incassokosten verschuldigd. 
6.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de berekende kosten overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd. 
6.10 Wordt opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

7. ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT 
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 
7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. WIJZIGING IN DE OPDRACHT
 
8.1 Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. 
8.2. Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. ONTBINDING
 
9.1 Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet. Dit geldt ook in geval van faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf. De vorderingen van opdrachtnemer zijn in dat geval direct opeisbaar en dienen direct te worden voldaan.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waar onder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 
9.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding, als in het eerste lid genoemd, nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever. 
9.4 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor opdrachtnemer opleveren, zijn in ieder geval: 
a. gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; 
b. ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt. 
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10. RECLAMES, KLACHTEN
 
10.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op stelling dat opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekkening hebben.

11. AANSPRAKELIJKHEID
 
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een opdrachtnemer toe te rekenen tekort koming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer is verzekerd, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgen-de beperkingen in acht worden genomen. 
11.2 a. niet voor vergoeding in aanmerking komen, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. 
b. voor schade veroorzaakt opzettelijk door schuld van derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk. 
c. de door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. 
d. Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom van dat dossier (onderdeel).

12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever evenals op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en zullen alle geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter in het Arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.